ടോം ആന്‍ഡ് ജെറി -- ആര്‍.ലോപ

കവിത


പല്ലു കിരിക്കും വെയിലിന്‍ വട്ട-
ക്കണ്ണും നഖവും തീപ്പൂച്ച...
മെല്ലെയരിച്ചുവരും കാറ്റെലിയായ്
പിന്നില്‍പ്പമ്മീ നട്ടുച്ച
ചില്ലുജനാലപ്പിന്നിലൊടിഞ്ഞൊരു
കണ്ണട, പേന, യെഴുത്തോല...
പമ്മി വരും കവിതയ്ക്കിളവേല്ക്കാ-
നല്ലല്‍ മെടഞ്ഞൊരു പുല്പായ...
ഉന്നിയതൊന്നും പറയാനാവാ
ഞ്ഞുഴറിയെഴുത്തു മുടിഞ്ഞാലും
കല്ലുപതിച്ച പെരുംനുണ പാകിയ
വഴിയില്‍ നടന്നു മടുത്താലും
ചിതറിയ പേനക്കണ്‍ക, ളുടഞ്ഞൊരു
നിലവിളി വെടിയിലമര്‍ന്നാലും
വീണ്ടുമുയിര്‍ക്കും കവിതയ്ക്കുണ്ടെന്‍
പ്രാണനിലെന്നുമെഴുത്തോല...
വെയിലും, കാറ്റും, കവിയും കവിതയു
മെലിയും പൂച്ചയുമാവുമ്പോള്‍
തീരാക്കളിയുടെ ലഹരിയിലഴലിന്‍
പൂവുകള്‍ വിടരാ നട്ടുച്ച...

Share:

No comments:

Post a Comment

മൂല്യസൃതി മാസിക വരിക്കാരാവുക

SUBSCRIBE ONLINE

SUBSCRIBE ONLINE
1 year - 240/- 2 Years - 480/- ,3 Years- 720/-

Moolyasruthi Cover

Moolyasruthi Cover
JUNE 2021

MOOLYASRUTHI MAGAZINE

CHAVARA INSTITUTE

CHAVARA INSTITUTE
ADMISSION STARTED

ADVERTISE HERE

ADVERTISE HERE
Ph : 0484 4863404

Chavara Matrimony

Chavara Matrimony

Popular Posts

Search This Site

Recent Posts